Email • spunkyh0rn@protonmail.com
Chasing Tail • chasingtailmag.com
FurAffinity • spunky_h0rn
Telegram • @SpunkyH0rn